หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ใช้ Social Media กับการเรียนการสอนอย่างไร ให้ถูกใจผู้สอน โดนใจผู้เรียน

สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ใช้ Social Media กับการเรียนการสอนอย่างไร ให้ถูกใจผู้สอน โดนใจผู้เรียน” ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 110 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคโนโลยี การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงเข้าใจหลักการในการนำ Social Media มาใช้ร่วมกับการจัดการศึกษาในรูปแบบอีเลิร์นนิง (E-Learning) จนสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ โทร.038-102761 หรือ http://e-training.buu.ac.th


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761