หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 การผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Adobe Flash CS5

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์และมัลติมีเดีย   มีการสร้างงาน Animation ทำให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอสามารถแสดงผลได้บนอินเตอร์เน็ตเป็น Web page  แสดงผลเป็น Video สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้เช่น สร้างบทเรียน e-Learning สร้างโปรแกรมนำเสนอผลงาน การ์ตูน Animation จะเห็นได้ว่ามัลติมีเดียและ Animation มีประโยชน์มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   จึงต้องมีการพัฒนาครูผู้สอน ให้มีทักษะในการใช้โปรแกรม Macromedia  Flash  และสามารถนำไปใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไป 

วัตถุประสงค์
                2.1    เพื่อฝึกทักษะในการใช้โปรแกรม Macromedia  Flash
   

                2.2    ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถอธิบายการสร้างงาน Animation ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  

หลักสูตร เนื้อหาสาระ              

            5.1    ภาพเคลื่อนไหวและสื่อการสอน              

           5.2    รู้จักโปรแกรม Macromedia Flash                                                  

           5.3    การสร้างและตกแต่งรูปวาด                                                         

           5.4    การสร้างและใช้งาน Symbol                                                                                                          

           5.5    การสร้างภาพเคลื่อนไหว                                                                                                                 

          5.6    การแทรกเสียงและ Action Script  ในภาพเคลื่อนไหว                            

          5.7    การส่งภาพเคลื่อนไหวออกเพื่อใช้งาน


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761