Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_6b5c2816b92078c7da78fb5252eabf34, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร PC Maintenance ปีการศึกษา 2555

ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร PC Maintenance 

ที่ปรึกษาโครงการ        
๑.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต    ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒.      อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา                        รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๓.      นายพรศักดิ์ ทูปิยะ                                รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                  

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกอบด้วย
๑.      นางพิสมัย             น้ำจันทร์                   หัวหน้าโครงการ
๒.      นางเกศแก้ว           มนต์วิเศษ                  กรรมการ
๓.      นางดรุณี              ศิลปชัย                     กรรมการ
๔.      นางสาวฐิติรัชต์        สุดพุ่ม                      กรรมการ
๕.      นางสาวพนิดา         มากสมบัติ                 กรรมการและเลขานุการ 

หลักการและเหตุผล         
ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ โดยที่บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งจากที่ส่วนงานจัดสรรให้ และบางส่วนที่จัดหามาใช้งานเอง ซึ่งหากผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน การดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ถูกต้องแล้ว ย่อมจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญเสียทั้งอุปกรณ์และทรัพย์สิน หรือเมื่อมีการส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อมในศูนย์ซ่อมทั่วไปแล้ว มักจะเสียเวลาอย่างมาก ทำให้งานหยุดชะงัก หรือดำเนินการไม่ทันต่อเวลาที่หัวหน้า หรืออาจารย์กำหนดให้ส่งงาน ซึ่งหากบุคลากร และนิสิตมีความรู้ในการใช้งาน การดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ถูกต้องแล้ว ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จะเกิดน้อยลง สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
หลักสูตร PC Maintenance นี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจในการอบรมที่เป็นลักษณะของการจำลองสถานการณ์การทำงานจริง วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ข้อที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่บุคลากรและบัณฑิต จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “PC Maintenance” ขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะทำให้บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งของส่วนงาน และของตนเอง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
๒.  เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔๐ ท่าน 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔  ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยากร         
คุณศุภกร จิตรบำรุง 
         

หัวข้อวิชา
๑.  รู้จักกับชิ้นส่วนในเครื่องพีซี และโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์
๒.  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
๓.  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน
๔.  การใช้งานเครือข่ายเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาจอสีฟ้า (Blue Screen)
๕.  การจัดการกับฮาร์ดดิสก์ การเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
๖.  การ Recovery โปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา Ghost  Acronis True Image 

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง ๑ คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.  ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
๒.  ผู้เข้ารับการอบรมจะรู้จักชิ้นส่วน รู้จักโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ และสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_6b5c2816b92078c7da78fb5252eabf34, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0