หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Presenter”
ชื่อโครงการ            โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Presenter หน่วยงานที่รับผิดชอบ          สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาโครงการ๑.      ผศ.ดร.สุรางคนา      ธรรมลิขิต         ประธานกรรมการ๒.      นายพรศักดิ์           ทูปิยะ            รองประธานกรรมการ๓.      นางพิสมัย             น้ำจันทร์         ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกอบด้วย๑.      นางสาวยุวธิดา        ยะนินทร         หัวหน้าโครงการ๒.      นางสาวอมรรัตน์      มากบดี           กรรมการ๓.      นางสาวณัฐวัณฐ์       รักษาทรัพย์      กรรมการ๔.      นางสาวพนิดา         มากสมบัติ        กรรมการ๕.      นางสาวฐิติรัชต์        สุดพุ่ม             กรรมการและเลขานุการ  หลักการและเหตุผลปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของตนเอง ซึ่งสื่อการเรียนการสอนนี้ นับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอน เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ไปยังผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอและการจัดการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ ทั้งการสอนเสริมในกรณีที่ผู้เรียนขาดเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หรือใช้สอนแทนผู้สอนในกรณีที่เนื้อหามีความซับซ้อน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน          Adobe Presenter เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ซึ่ง Adobe Presenter จะใช้ไฟล์ที่สร้างจาก Microsoft PowerPoint ที่มีการสร้างภาพเคลื่อนไหวไว้เรียบร้อยแล้ว นำมาทำการเพิ่มเติมไฟล์เสียง หรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังสามารถทำการเพิ่มคำถาม หรือแบบทดสอบท้ายบทได้ด้วย โดยสื่อการเรียนการสอนที่ได้จาก Adobe Presenter จะอยู่ในรูปของไฟล์ Flash (SWF), SCORM และ AICC ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอทั่วไป นำเสนอผ่านเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต หรือจะนำมาใช้งานเป็นสื่อการสอนออนไลน์กับ Moodle LMS ก็ได้เช่นกัน วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจประโยชน์ของ Adobe Presenter๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจในการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Presenter  เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น๓.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการใช้คำสั่งต่างๆ ภายในโปรแกรม Adobe Presenter ขอบข่ายเนื้อหาสาระ          . การออกแบบสื่อการเรียนรู้          . ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Presenter          . การเชื่อมโยง, การแทรกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ . การสร้างแบบทดสอบ          . การนำไปใช้ วิทยากร      วิทยากรจากบริษัท ASOFT1 จำกัด กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๓๕  ท่าน                  สถานที่ดำเนินการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาดำเนินการ          ๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๕ เงื่อนไขการเข้ารับการอบรม๑.      คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น OFFICE๒. สิ่งที่ต้องนำมา๑.         เอกสาร หรือ ข้อมูลที่จะมาทำสื่อ เช่น ไฟล์เอกสาร WORD , POWERPOINT๒.                                       ไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์ วีดิโอ ที่จะนำมาประกอบการทำสื่อ๓.                                       ตัวอย่างคำถาม แบบตัวเลือก ,จับคู่,เติมคำ, อย่างละ ๕ ข้อ ประโยชน์ที่ได้รับ              ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจประโยชน์ของ Adobe Presenter และสามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Adobe Presenter  เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมอบรมเฉลี่ยจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าระดับ ๓.๕๑   

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761