Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_016d9d409244437f9df288df65e29f40, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics
หลักการและเหตุผลปัจจุบันได้มีการนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะงานวิจัยซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เพื่อให้ความรู้ที่ได้น่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง โดยกระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแต่การตั้งปัญหา การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูล  การทำงานวิจัยในปัจจุบันมีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก เพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ            เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics” ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกวิธี หลักสูตรอบรมนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในหลักทฤษฎีสถิติ หลักการเลือกเทคนิคทางสถิติ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร ๒ กลุ่ม และมากกว่า ๒ กลุ่ม ทั้งที่อิสระกันและไม่อิสระกัน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือการวิเคราะห์สัมการถดถอยและสหสัมพันธ์ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows เวอร์ชั่น 20 ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องมาจากความสามารถในการวิเคราะห์ การแปลผล ความง่ายในการใช้งาน และการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์๑.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ที่ถูกต้อง ๒.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกวิธี ๓.      เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ขอบเขตและลักษณะของโครงการ          เป็นการอบรมภาคปฏิบัติการโดยการอบรมจะมีคอมพิวเตอร์ให้ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง วิทยากร           วิทยากรจากบริษัท เอสพีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด กลุ่มเป้าหมาย          บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔๐ ท่าน หลักสูตรการอบรม          เป็นการอบรมด้านเทคนิคและทิปที่สำคัญของโปรแกรม IBM SPSS Statistics เวอร์ชั่น 20 โดยจะมีเนื้อหาการอบรมดังนี้          Data Manipulation                   CHAPTER 1: Introducing SPSS Overview                   CHAPTER 2: Using SPSS statistics Help                   CHAPTER 3: Reading Data                   CHAPTER 4: Data Editor and Defining Variable Properties                   CHAPTER 5: Working with Multiple Data sources                   CHAPTER 6: Summary Data for Individual Variables                   CHAPTER 7: Modifying Data ValueCHAPTER 8: Multiple Variable RelationshipsCHAPTER 9: Selecting Subsets of CaseCHAPTER 10: Creating and Editing ChartsCHAPTER 11: Working with SPSS Statistics Output Data AnalysisCompare Means- Means- One-Sample T Test- Independent-Samples T Test- Paired-Samples T Test- ANOVANonparametric Test - One Sample Kolmogorov-Smirnov Test- Two-Independent-Sample Tests- Two-Related-Sample Tests- Test for several Independent SamplesCorrelate- Bivariate- PartialRegression - Linear Regression สถานที่ดำเนินการ          ห้องบรรยาย ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาดำเนินการ          ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ประโยชน์ที่ได้รับ๑.      ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ที่ถูกต้อง ๒.      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกวิธี ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมอบรมเฉลี่ยจากแบบประเมินผล ไม่น้อยกว่าระดับ ๓.๕๑ 

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_016d9d409244437f9df288df65e29f40, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0