Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_cc0742bb38e3a2e1fb844da8a29849c8, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 Outlook & Excel 2010 เพื่อยกระดับการทำงาน

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น แม้แต่ที่พักอาศัยต่างก็มีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถในการทำงานที่เอื้อประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายรวดเร็วในการทำงานให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณจะสามารถเข้าถึงอีเมล์และตารางต่าง ๆ ในที่ทำงานโดยการใช้ Microsoft Outlook จากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน พีซีแบบมือถือ และ Pocket PC ได้ โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่สามารถส่งและรับข้อความอีเมล์และข้อมูลต่าง ๆจากที่ทำงานของคุณหรือแม้แต่เวลาที่คุณอยู่บนท้องถนน ที่ที่ทำงาน คุณจะต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์เข้ากับเครือข่ายในท้องถิ่นของคุณ และเมื่ออยู่ที่บ้านหรืออยู่บนท้องถนน คุณก็จะสามารถบริหารข้อความอีเมล์หรือรายการอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณเสมือนอยู่ที่ทำงาน เป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์การ ทำให้องค์กรมีการพัฒนาระบบการทำงานที่  มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล องค์กรจะก้าวไปข้างหน้า สิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือข้อมูล ที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมการใช้งานที่มีผู้ใช้มากที่สุด ในการทำและบันทึกข้อมูล Microsoft Excel คือหัวใจสำคัญของการทำข้อมูลให้ดูง่ายและเป็นระบบ แต่ผู้ที่ใช้ Excel ในระดับที่ชำนาญและใช้ความสามารถของ Excel อย่างที่ควรจะเป็นนั้นมีน้อย ในองค์กรหลาย ๆ แห่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่คุ้นเคยกับการใช้ Microsoft Excel มาพอสมควร แต่ยังไม่สามารถใช้ Excel ได้อย่างถูกต้อง ยังคงเสียเวลามากๆ ในการทำงาน ทั้งที่ไม่ควรเสียเวลา งานบางอย่างหากใช้การทำงานปกติด้วย Excel อาจจะใช้เวลาเป็นวันๆ  โดยไม่จำเป็น หากเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงเล็กน้อย นอกจากจะทำงานได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถลดเวลาการทำงานลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ มีเหตุผลหลายหลาก ที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นนั้น เช่น อาจจะเกิดจากการขาดเทคนิค ด้วยความตระหนัก ถึงการเสียเวลาและแรงงานอย่างมากของคนทั่วไป โดยเฉพาะพนักงานที่ใช้งาน MS.Excel อยู่เป็นประจำ ทางสำนักคอมพิวเตอร์จึงต้องการที่จะเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มนี้เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน ด้วยการใช้เทคนิค Excel ง่าย ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จะสามารถประหยัดเวลาทั้งของตัวผู้ปฏิบัติงาน และองค์กรนั้นๆ ลงได้อย่างมากมาย

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจ   ในการใช้ปฏิบัติและตารางนัดหมาย Microsoft Exchange และ Microsoft Outlook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ปฏิทินการปฏิบัติงานส่วนตัว และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้อื่นทราบได้
๓. เพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคในการใช้งาน Microsoft Excel 2010 ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
๔. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตและลักษณะของโครงการ
 เป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการโดยการอบรมจะมีคอมพิวเตอร์ให้ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง


วิทยากร
คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์


วัน/เวลาการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานที่จัดฝึกอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การรับสมัคร
1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
3. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)


การชำระค่าลงทะเบียน
1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464

หมายเหตุ สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


การรับวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_cc0742bb38e3a2e1fb844da8a29849c8, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0