หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 โครงการพัฒนาระบบ Electronic เพื่อการบริหารและการบริการ
หลักการและเหตุผล เป็นที่ทราบกันดีว่าการวิเคราะห์และวัดผลดำเนินงานเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดผล การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจะไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นจริงตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่บุคคล ภาควิชา ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพยังเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผน      การปฏิบัติงานประจำ การตรวจสอบประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ Microsoft Share Point ที่เป็นฐานข้อมูลปฏิทินหรือตารางนัดหมายใน Microsoft Exchange และ Microsoft Outlook ยังมี Mail Group ที่จะใช้เป็นตารางเครื่องมือเพื่อความสะดวกสำหรับผู้งานเช่น การจัดทำปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้มีความสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และกรอบแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนแผนของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการ การอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๗.๕ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการสอนและการวิจัย   ๗. วัตถุประสงค์๗.๑ เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่ดูแลและรับผิดชอบเพิ่มทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ   ในการใช้ปฏิบัติและตารางนัดหมาย Microsoft Exchange และ Microsoft Outlook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗.๒  เพื่อให้ผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ปฏิทินการปฏิบัติงานส่วนตัว และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้อื่นทราบได้๗.๓  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์๗.๔  ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร การบริการและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ๘.  เป้าหมายของโครงการ๘.๑  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐ คน ได้แก่                 (๑) ผู้บริหารระดับคณบดี/รองคณบดี ประธานหน่วยฯ         จำนวน                   คน       (๒) หัวหน้าภาควิชา / ผู้แทน                                   จำนวน                   คน       (๓) บุคลากรสายสนับสนุนผู้ดูแลและรับผิดชอบระบบฯ        จำนวน           ๑๐      คน       (๔) อื่นๆ    (วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร)                       จำนวน                   คน                                                                        รวมจำนวน          ๓๐      คน๘.๒  กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ(๑)    รับฟังการบรรยายจากผู้มีประสบการณ์(๒)    ฝึกปฏิบัติการ ๙.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ๙.๑  วันและเวลาจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. รวมเวลา ๑ วัน        . สถานที่จัดกิจกรรม 

ห้องปฏิบัติการ ๒๑๒ ชั้น ๒ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ๑๑.๑ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมโครงการกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐       ๑๑.๒ ผู้เข้าอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปฏิบัติและตารางนัดหมาย Microsoft Exchange และ Microsoft Outlook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       ๑๑.๓ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ

 


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761