หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 Trips & Tricks for Microsoft Office 2010

เนื้อหาหลักสูตร
            หลักสูตร Tips & Tricks for Microsoft Office 2010 นี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคของการใช้งานร่วมกันของ Word 2010 PowerPoint 2010 และ Excel 2010 โดยมีมุมมอง Microsoft Office Backstage เข้ามาแทนที่เมนูแฟ้มแบบเดิมเพื่อให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับงานการจัดการแฟ้มข้อมูล การใช้คุณสมบัติใหม่ ๆ ในการออกอากาศงานนำเสนอ PowerPoint แบบสดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การติดตามและเน้นแนวโน้มที่สำคัญด้วยคุณลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงภาพข้อมูลของ Excel 2010  หรือการใช้ชุดเครื่องมือใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง ตลอดจนการเพิ่มลักษณะพิเศษการจัดรูปแบบที่น่าประทับใจ เช่น สีเติมไล่ระดับและการสะท้อน ลงในข้อความภายในเอกสารได้โดยตรงจากความสามารถใหม่ ๆ ของ Word 2010


วิทยากร           
             คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 


วัน/เวลาการฝึกอบรม           
             ระหว่างวันที่ 20 – 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555


ผู้รับผิดชอบโครงการ           
            งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานที่จัดฝึกอบรม
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  ชั้น 2  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การรับสมัคร
          1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
          2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
          3. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th  หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)


การชำระค่าลงทะเบียน
            1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


การรับวุฒิบัตร
             ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761