หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 Microsoft Excel สำหรับบริหารเงินสดและงานการเงิน

หลักการและเหตุผล
 บัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องจัดทำรายงานต่าง ๆ รวมทั้งต้องวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล หากมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพย่อมทำให้การทำงานง่ายดายขึ้น โปรแกรมสเปรกชีทเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานดังกล่าวให้ลุล่วง บ่อยครั้งพบว่านักบัญชีเหล่านั้นอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอหรืออาจทำงานด้วยความเคยชิน ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งที่โปรแกรมสเปรดชีท มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมากมายมหาศาล ในหลักสูตรนี้จะเป็นการนำวิธีประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เพื่อบริหารเงินสดและงานการเงินอย่างเจาะลึกนำเสนอมุมมองและวิธีคิดมุ่งนำเครื่องมือทุกอย่างที่ Microsoft Excel มีอยู่มาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้งานที่ว่าซับซ้อน ไม่น่าเป็นไปได้และยากต่อการตัดสินใจ ให้กลับง่ายกว่าที่คาดคิดเจาะลึกโดยเน้นวิธีคำนวณแบบลัดขั้นตอนและวิธีดัดแปลงสูตรคำสั่งมาใช้ตัดสินใจช่วยลดเวลา ลดความซับซ้อนในการปฎิบัติงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนตัดสินใจและทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excelสำหรับบริหารเงินสดและงานการเงิน ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มทักษะทางการเงิน การวิเคราะห์สถิติ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับนักบัญชี โดยนำเทคนิคและคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ของโปรแกรมมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมหาศาล


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาข้าราชการพนักงานบริษัทที่สนใจในงานบริหารเงินสด งานการเงิน งานบัญชีงานสินเชื่อ หรืองานวางแผน


พื้นฐานผู้อบรม
 1. ควรมีประสบการณ์ในงานบริหารเงินสด งานการเงิน งานบัญชีงานสินเชื่อ หรืองานวางแผน
 2. มีพื้นฐานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นได้


ผู้รับผิดชอบโครงการ
 งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วิทยากร
 ดร.สมศักดิ์  ประถมศรีเมฆ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี


วัน/เวลาฝึกอบรม
 ระหว่างวันที่ 8 – 9  มีนาคม พ.ศ. 2555


สถานที่จัดฝึกอบรม
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การรับสมัคร
 1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
 2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
 3. สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th  หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)


การชำระค่าลงทะเบียน
 1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


การรับวุฒิบัตร
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาความรู้และสามารถนำคุณลักษณะของโปรแกรมมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่แม่นยำ ถูกต้อง และลดระยะเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761