หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla

เนื้อหาหลักสูตร
            Joomla เป็นซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และสวยงามเหมาะสำหรับการใช้ทำเว็บไซต์ส่วนตัว  และเพื่อธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์และข้อมูลขององค์กร  โดยหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่การติดตั้ง การใช้งานเครื่องมือในการจัดการเว็บไซต์ Joomla ยังเหมาะกับการใช้งานในองค์กรระดับใหญ่เช่นการนำไปใช้เป็น Intranet หรือเพื่อธุรกิจไปจนถึงการนำไปใช้จัดทำเว็บไซต์ส่วนตัว โดยJoomla จะมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ดี มีระบบการสร้างและพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการได้ในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือการเขียนโปรแกรมต่างๆ มาก่อน และยังทำให้องค์กรต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ได้         

วิทยากร           
             คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 


วัน/เวลาการฝึกอบรม           
             ระหว่างวันที่ 12 – 13  มกราคม  พ.ศ. 2555


ผู้รับผิดชอบโครงการ           
            งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานที่จัดฝึกอบรม
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  ชั้น 2  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


การรับสมัคร
          1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
          2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
          3. สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th  หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)


การชำระค่าลงทะเบียน
            1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


การรับวุฒิบัตร
             ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761