หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์


๑. ชื่อโครงการ
         
           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนการสอนในยุคเครือข่ายออนไลน์
 

๒. หลักการและเหตุผล
          ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ในยุคเครือข่ายออนไลน์โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา สามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย ในปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเสมือนหนึ่งว่ามีนักเรียนเข้าชั้นเรียนจริงๆ ได้ โดยที่ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเพื่อเข้าชั้นเรียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่จัดการความเป็นไปทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การส่งการบ้าน การให้แบบฝึกหัด ผ่านการสื่อสารออนไลน์ โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียน การบริหาร หลักสูตร (Course Management System : CMS) และการจัดการรายวิชา (Learning Management System : LMS) ต้องใช้โปรแกรมที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองได้ดี โปรแกรม Moodle เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทั่วโลกนิยมใช้ มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สามารถสร้างบทเรียน e–Learning และจัดการรายวิชาได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ในมหาวิทยาลัยบูรพาความแพร่หลายในการใช้งานยังมีไม่มากนัก อีกทั้งอาจารย์และบุคลากรการศึกษาจำนวนมากที่ยังไม่มีความรู้และทักษะในการใช้และการจัดการโปรแกรมดังกล่าว           จากเหตุผลดังกล่าวสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบุคลากรที่จะให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี  จึงเห็นควรมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าวขึ้นสำหรับอาจารย์ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิ่งขึ้น    

๓. วัตถุประสงค์
        
๑.      เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Moodle
        
๒.      เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดการระบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
        
๓.      เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรม Moodle ได้ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย
        
คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่สนใจ  หัวข้อละ ๓๐ คน 

๕. หัวข้อในการฝึกอบรม
        
๑.      ลักษณะและคุณสมบัติ ของโปรแกรม Moodle
        
๒.      การปรับแต่งค่าในระบบ Moodle ในส่วนของผู้สอน
        
๓.      การสร้างและการจัดการรายวิชา สำหรับผู้สอน
        
๔.      การเพิ่มแหล่งข้อมูล เพิ่มหน้าเว็บเพจ การสร้างลิ๊งค์ไปหาไฟล์หรือเว็บไซท์  ไดเร็กทอรีและ เลเบล
        
๕.      โมดูลการใช้ระบบช่องทางการสื่อสารในบทเรียน ได้แก่ กระดานเสวนา (Web board), ห้องสนทนา (Chat)๖.      การจัดกลุ่มผู้เรียนและการใช้รายงาน BUU LMS 

๖. รูปแบบการฝึกอบรม 
        
ประกอบด้วยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

๗. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้  

๘. ระยะเวลาฝึกอบรม
        
ตามตารางการฝึกอบรม Moodle ประจำปี ๒๕๕๔  

๙. สถานที่ฝึกอบรม
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์  

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761