หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานสรรพสามิตภูมิภาคที่ ๒
๑.      หลักการและเหตุผลด้วยกรมสรรพสามิตมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร และเสริมสร้างวัตนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เห็นควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของของหน่วยงานให้มีความชำนาญในการพัฒนาเว็บไซต์ และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการอบรมในครั้งนี้จะแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla และหลักสูตร PC Maintenance เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำเสนองานบริการของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีความรู้ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาการใช้งาน การป้องกันและกำจัดไวรัส การเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.     วัตถุประสงค์๑.        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ได้๒.        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักชิ้นส่วนและโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ และสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้๓.        เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.     หลักสูตรการฝึกอบรมกรมสรรพสามิต ได้กำหนดการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้๓.๑ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla ๓.๒ PC Maintenance ๔.     คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม๔.๑ เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรม๔.๒ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ๕.     การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก๕.๑ ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ๕.๒ ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใดจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร๕.๓ การยกเลิกหรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแจ้งเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๑-๕.๒ ด้วย๕.๔ วิธีการคัดเลือก จะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรมโดยเรียงตามลำดับรายชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งมา ๖.     วิธีการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง ๑ คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง ๗.     วิทยากรวิทยากรประจำของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๘.     วัน เวลาและสถานที่ฝึกอบรมระหว่างวันที่  ๔ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๙.     งบประมาณในการฝึกอบรม

รายได้จากค่าลงทะเบียนอบรมคอมพิวเตอร์ (เหมาจ่าย) จำนวน ๔๐ ท่าน 

 ๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานสรรพสามิตภูมิภาคที่ ๒ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ๑๑. การประเมินผล๑๑.๑ โดยการสังเกตระหว่างการฝึกอบรม๑๑.๒ โดยใช้แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรม ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ ผู้เข้ารับการอบรมจะรู้จักชิ้นส่วน รู้จักโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ และสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JoomlaJoomla เป็นโปรแกรม open source ที่เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์สำเร็จรูป (Web Content Management Systems: CMS) ซึ่งถูกพัฒนาด้วย PHP และใช้ฐานข้อมูลของ MySQL ในการเก็บข้อมูล มีเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐาน XHTML สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มที่รองรับ PHP และ MySQL ทั้งนี้ Joomla ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีเครื่องมือเสริมหลายตัวที่ช่วยในการนำไปใช้สร้างเว็บไซต์ได้หลายประเภท อาทิ การสร้างเว็บไซต์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce การสร้างเว็บท่า (Portals) การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็น Community และเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ Joomla ยังเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการสร้างเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์แต่อย่างใด ทำให้ผู้ใช้สามารถประหยัดเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์๑.      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในการทำงานได้จริง๒.      รู้จักเทคนิคการปรับแต่งหน้าตาของระบบรวมถึงกลไกส่วนลึกของการทำงานเว็บไซต์ พร้อมกับสามารถผนวกโปรแกรมเสริม (Component, Module, Plug-in, Template) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนมืออาชีพ  หัวข้อวิชา-          แนะนำโปรแกรม Joomla และการติดตั้ง Joomla-          ส่วนประกอบและการปรับแต่ง Joomla-          การติดตั้งภาษาไทยสำหรับ  Joomlaและการติดตั้งและตกแต่ง Templates-          การติดตั้งและการใช้งาน Components , Modules , Plugins (Webboard, Picture Gallery, Document Download ฯลฯ)-          การจัดการกับหมวดหมู่เนื้อหา และการสร้างเนื้อหาลงในเว็บ-          การสร้างเมนูเชื่อมโยงเนื้อหา และการจัดการหน้าแรกของเว็บไซด์ (Front Page)-          การจัดการสมาชิก, ระดับการเข้าถึง (User Manager) และการสำรองข้อมูล คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/จำนวนคนต่อรุ่น          เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน ๔๐ คน ต่อรุ่น รูปแบบวิธีการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง ๑ คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง เวลาการอบรมต่อรุ่น

          จำนวน ๓ วัน

หลักสูตร PC Maintenanceหลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งาน การดูแล และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร เนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรนี้ จะสอนถึงโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ การดูแล และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การสำรอง (Backup) ไฟล์ข้อมูล กู้คืนข้อมูล การใช้โปรแกรมตรวจสอบ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ วัตถุประสงค์๑.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์๒.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หัวข้อวิชา-          รู้จักกับชิ้นส่วนในเครื่องพีซั ,โครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์-          การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์-          การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (win xp และ ๗) และไดรเวอร์,ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน-          การใช้งานเครือข่ายเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาจอสีฟ้า (Blue Screen)-          การจัดการกับฮาร์ดดิสก์,การเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์,การset Printer-          การป้องกันและกำจัดไวรัส , กรณีติดไวรัสแล้วต้องดำเนินการอย่างไรอย่างไร-          การ Recovery โปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา,Ghost , Acronis True Image คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/จำนวนคนต่อรุ่น          เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน ๔๐ คน ต่อรุ่น รูปแบบวิธีการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง ๑ คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง เวลาการอบรมต่อรุ่น          จำนวน ๒ วัน

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761