หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วย Joomla

การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วย Joomla

          เป็นโปรแกรมในการจัดการและสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป (Content Management System :CMS)โดยที่ตัวโปรแกรมสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างกว้างขวางทั้งงานรัฐบาล และงานเอกชน อาทิเช่น การเผยแพร่ข่าวสาร ระบบการลงทะเบียนสมาชิก การเก็บสถิติผู้ใช้งานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การทำไซต์เพื่อการค้า และงานด้านอื่นๆ โดยอาศัยบุคลากรเพียงผู้ควบคุมระบบ ไม่ต้องมีโปรแกรมเมอร์ประจำหลังการติดตั้ง สามารถส่งข่าวหรือดึงข่าวสารระหว่างแหล่งข่าวในภาษาต่างๆได้โดยไม่ต้องคอยพิมพ์ข้อมูลเข้าไปเอง

เนื้อหาในหลักสูตรนี้

- แนะนำ Open Source Software ตามแนวทางของ GNU/GPL
- แนะนำ Content Management System : CMS เช่น Mambo,
- เปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง S/W Open Source (Mambo/PHPnuke) กับ S/W Close Source (FrontPage/Dreamweaver)
- การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน CMS
- การจำลองพีซีเป็นเว็บเซิอร์เวอร์ด้วย AppServ 2.x
- การติดตั้ง Mambo บนระบบปฏิบัติการ Windows
- การติดตั้ง Mambo บนระบบปฏิบัติการ Linux
- การปรับแต่ง Mambo ก่อนใช้งาน
- การเริ่มสร้างเว็บสำเร็จรูปด้วย Mambo
- เทคนิคต่างๆ ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Mambo
- การเพิ่มเติมทีม (Themes)
- การ ติดตั้ง Module
- การเขียนโครงการเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์
- การพัฒนาเว็บส่วนตัว/เว็บองค์กรด้วย Mambo
- การทดสอบเว็บไซต์
- ความสามารถด้านอื่นๆ ของ Mambo
- การอัปโหลด Mambo ขึ้นบน Hosting จริง
- การพัฒนาโปรแกรมอิสระ Modules หรือ โปรแกรมประกอบต่างๆ ให้ใช้ได้ทั่วโลก
- การพัฒนา Theme สำหรับนักออกแบบ
- การสำรองฐานข้อมูล (Backup)
- การแจกจ่ายโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนอินเทอร์เน็ต
- แหล่งข้อมูลในการศึกษา Joomla

- Q & A

การชำระค่าลงทะเบียน
           1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
           2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
           3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761