หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ 5 ที่ขึ้นระดับ 6 ประจำปี พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากทั้งในด้านงานพิมพ์ การคำนวณและฐานข้อมูลพื้นฐาน ทักษะในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม ของการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในระบบราชการ กรอปกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยสามารถใช้โปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) ได้ 

       สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ 5 ที่จะขึ้นระดับ 6  เพื่อเป็นการสนองตอบในแผนและมาตรการดังกล่าวและเป็นการให้บริการวิชาการให้แก่ข้าราชการระดับ 5 ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมข้าราชการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

       1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

       2. เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่าย และเข้าใจถึงศักยภาพและประโยชน์ของการใช้ข่าวสารข้อมูล

       3. เพื่อให้มีประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในงานพิมพ์และงานคำนวณ และการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

       4. เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

       งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร

       วิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์

วัน/เวลาอบรม

       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.             

สถานที่อบรม

       ห้องปฏิบัติการ 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร

       1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046

       2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 3,000 บาท

       3. สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th/training/home.php

(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

       1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046

       หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป

การรับวุฒิบัตร

       ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       ข้าราชการที่ผ่านการอบรม จะมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบและประยุกต์ใช้งานขั้นพื้นฐาน


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761