หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Multimedia for e-Learning Courseware ประจำปี พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผล
         
ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้มีพัฒนาการมายาวนาน เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ จากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้เป็นอย่างดี หากสื่อได้รับการออกแบบ พัฒนาอย่างดี ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการนำเสนอได้อย่างถูกต้องด้วย
           
การผลิตสื่อการสอนนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ซึ่งในการสร้างหรือการพัฒนาสื่อทางด้าน E-learning นั้นจะต้องมีกระบวนการ และมีการนำเครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆ เข้ามารองรับเพื่อการพัฒนาบทเรียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อ ต่างๆ ที่นำมาใช้ เช่น ข้อความ เสียง ภาพ วีดีโอ หรือ กราฟฟิก การ์ตูนเคลื่อนใหว (Cartoon Animation) ต่างๆ จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้บทเรียนมีความสมบูรณ์มากขึ้น
           
หลักสูตรอบรมจะครอบคลุมเนื้อหา การพัฒนาบทเรียน การวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) วิธีการเขียน Scrip วิธีการเขียน Storyboard รวมทั้งการใช้งานร่วมกับโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว (Flash) และโปรแกรมออกแบบกราฟิค (Photoshop) ซึ่งทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทางด้านการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์
          1
. ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงหลักการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
            2
. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบของตนเองได้ 
            3
. มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาซอฟต์แวร์ Macromedia Flash มาใช้สร้างสื่อ ในรูปแบบ 2 มิติได้อย่างมีประสิทธภาพ
            4
. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม และน่าสนใจในการจัดทำได้    อย่างมีประสิทธิภาพ     

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
          
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการพัฒนาบทเรียน 

พื้นฐานผู้อบรม
          
พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

วิทยากร           
            
คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์
 

วัน/เวลาการฝึกอบรม           
           
ระหว่างวันที่ 21
– 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ           
             ฝ่ายฝึกอบรม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

สถานที่จัดฝึกอบรม           
            
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204
ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

การรับสมัคร
           1
โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
              2.
 ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 5,000 บาท
           3.
 สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th/training/home.php
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)  

การชำระค่าลงทะเบียน
            1
. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
               2
. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
            
หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 

หลักฐานการสมัคร         
                          
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป 

การรับวุฒิบัตร
          
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ              
           
ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761