Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/lib/php5/sess_9e49baf4c8dd0109227148b0b04072f9, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php:6) in /home/webhosts/web-e-training/public_html/training/template.php on line 6
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ (Web Design and Development with Photoshop & Dreamweaver) ประจำปี พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผล
        
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และเนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตูหรือช่องทางแรกที่บุคคลภายนอกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ดังนั้นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และยังบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ และศักยภาพของหน่วยงานอีกด้วย
          
หลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ โดยในการจัดทำเว็บไซต์จะใช้โปรแกรมMacromedia Dreamweaver ที่มีเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายสามารถใช้ในการสร้างแก้ไขและจัดหน้าเว็บเพจได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ในการสร้างภาพกราฟิกเพื่อใช้ในการตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์
        
1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบ จัดทำ และดูแลเว็บไซต์อย่างถูกต้อง         
           2
. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน และดูแลเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ
           3
. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ และถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้
           4
. เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
         
บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาข้าราชการพนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน หรือนำไปประกอบธุรกิจ  

พื้นฐานผู้อบรม
        
พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

วิทยากร           
           
คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์
 

วัน/เวลาการฝึกอบรม           
           
ระหว่างวันที่ 16
– 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ            
            งานฝึกอบรม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

สถานที่จัดฝึกอบรม           
           
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204
ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

การรับสมัคร
         
1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
           
2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 4,000 บาท 
          3.
สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th/training/home.php
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)  

การชำระค่าลงทะเบียน
         
1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            
2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
            หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 

หลักฐานการสมัคร
           
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป 

การรับวุฒิบัตร
           
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ              
         
ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการออกแบบจัดทำเว็บไซต์และนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761

 

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_9e49baf4c8dd0109227148b0b04072f9, O_RDWR) failed: Read-only file system (30) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0