หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 (Intermediate) สำหรับพนักงานบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลักการและเหตุผลMicrosoft Excel 2003 เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญ และนิยมนำมาใช้อย่างหลากหลายกับงานในสำนักงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการคำนวณ มีฟังก์ชันมากมายให้เลือกใช้งาน การใช้  Microsoft Excel 2003 อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยให้การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขเป็นเรื่องง่ายแล้ว ยังช่วยให้รูปแบบการทำงาน การนำเสนองาน ตลอดจนการจัดการข้อมูลต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นMicrosoft Excel 2003 ได้รับการพัฒนามาต่อเนื่องยาวนาน แต่ผู้ใช้อีกจำนวนมาก ยังไม่สามารถดึงเอาประสิทธิภาพของ Excel มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะขาดทักษะการใช้งานที่ถูกต้องบางคนใช้งานได้ แต่ใช้งานไม่เป็นใช้เวลาและขั้นตอนมากเกินความจำเป็น ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้ร่วมกับ บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ระดับกลาง (Intermediate)” สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการดึงเอาความสามารถและคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของ Microsoft Excel 2003 เข้ามาช่วยในการปฎิบัติงานประจำวันให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เช่น การทำงานกับหลาย Worksheet พร้อมกัน การป้องกัน Worksheet และ Workbook ให้มีความปลอดภัย การลิงก์ข้อมูลระหว่าง Worksheet หรือข้าม Workbook การสร้างและการตกแต่งรายงาน PivotTable การเปลี่ยนตาราง PivotTable เป็นกราฟแสดงข้อมูล หรือการสร้างฐานข้อมูลของ Microsoft Excel เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ในการปฎิบัติงานอย่างถูกวิธี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานได้มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์๑.     เพื่อให้พนักงานของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสามารถและคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ในเชิงลึก ๒.     เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจำวัน๓.     เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานภายนอกได้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ            -บุคลากรจากบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๔๐ ท่าน            -ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Excel 2003  วัน เวลา และสถานที่            ในวันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น.            ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรในการฝึกอบรม          วิทยากรประจำของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ๑.     สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา๒.     บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  เทคนิค  /  วิธีการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง การประเมินผล            -สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกอบรม            -ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม            -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การรับวุฒิบัตร            ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน          รับค่าลงทะเบียนจากบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๔๐ ท่าน ๆ ละ ๑,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ๑.     พนักงานของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสามารถและคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ในเชิงลึก ๒.     พนักงานของบริษัทโยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจำวันได้ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 (Intermediate) 6 ชั่วโมงสำหรับพนักงานบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 08.30 น. 09.00 น.       ลงทะเบียน      09.00 น. 10.30 น.       การทำงานระหว่างเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค·        การคำนวณข้ามชีต                                               การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่·        การจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ (Sort)·        การกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ (Filter) ·        การกำหนดชื่อกลุ่มเซลล์·        การสร้างฟอร์มอย่างง่ายขึ้นมาใช้งาน (Form)                                    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable·        เริ่มสร้าง PivotTable·        ตกแต่งรายงาน PivotTable·        การเปลี่ยนตาราง PivotTable เป็นกราฟแสดงข้อมูล10.30 น. 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง              10.45 น. 12.00 น.     จัดการกับฐานข้อมูลด้วย Excel·        รู้จักกับฐานข้อมูลของ Excel·        การสร้างลิสต์ข้อมูล             12.00 น. 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน             13.00 น. 14.30 น.      การแบ่งกลุ่มและหาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal)                                               การรวมข้อมูล (Consolidate)                                                การสร้างและใช้งานมาโคร (Macro)·        การสร้างมาโคร ·        การเรียกใช้งานมาโคร ·        การสร้างปุ่มคำสั่งสำหรับมาโคร              14.30 น. 14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง             14.45 น. 16.15 น.      การป้องกันการแก้ไขงาน                                               การ Import ข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้ใน Excel                                                การสร้างไฮเปอร์ลิงค์หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761