หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด Office 2007 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมชุด Office 2007 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักการและเหตุผล            ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบาท และมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากยิ่งขึ้น            การท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคคลากรในองค์กรได้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Office 2007 ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้งานเพื่อสร้างและผลิตเอกสาร สร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ตลอดจนสร้างภาพนิ่งเพื่อนำเสนอข้อมูลได้            สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ การท่าเรือแหลมฉบังได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Office 2007 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น โดยการฝึกอบรมนี้จะเน้นที่เทคนิคในการใช้งานโปรแกรม ให้ครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆ มากขึ้น การใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนมากกว่าการ ใช้งาน โดยปกติทั่วไป และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชนได้ วัตถุประสงค์            ๑. เพื่อให้สามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และนำไปประยุกต์ใช้งานได้            ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Office 2007 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            ๓. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน เนื้อหาของการฝึกอบรม            ๑. ทริปการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007            . สร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังชั่นคำนวณแบบพิเศษและการสร้างแผนภูมิ ด้วย Microsoft Excel 2007             ๓. การสร้างสไลด์แบบอินเตอร์แอคทีฟและนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Power Point 2007  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ            -บุคลากรจากการท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน ๓๐ ท่าน            -ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Word 2007, Excel 2007 และ Power Point 2007 วัน เวลา และสถานที่            ระหว่างวันที่  ๒ - ๓ และ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น.            ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรในการฝึกอบรม          วิทยากรประจำของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เทคนิค  /  วิธีการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย  การสาธิต  และการปฏิบัติจริง การประเมินผล            -สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกอบรม            -ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

            -แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ            ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ทางด้านการสร้างเอกสาร แผ่นพับ โบรชัว การสร้างหนังสือเวียนด้วย Microsoft Word 2007 สร้างตารางคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังชั่นคำนวณแบบพิเศษและการสร้างแผนภูมิ ด้วย Microsoft Excel 2007   การสร้างสไลด์แบบอินเตอร์แอคทีฟและนำเสนอผลงานด้วย Microsoft Power Point 2007 จะทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และชุมชนได้ กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมชุด Office 2007 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓            ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน/พิธีเปิด ห้องบรรยาย ๑๐๙ ชั้น ๑๐๙.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น.  การใช้งาน Microsoft word 2007 ห้องปฏิบัติการ ๒๐๔ ชั้น ๒การสร้างตารางเก็บข้อมูล๑๐.๓๐ น. ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง๑๐.๔๕ น. ๑๒.๑๕ น.  การสร้างกราฟ                                    การแทรกรูปภาพ๑๒.๑๕ น. ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน๑๓.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น.  การตกแต่งด้วยกราฟฟิก                                    การทำจดหมายเวียนวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓              ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน ห้องปฏิบัติการ ๒๐๔ ชั้น ๒๐๙.๐๐ น. ๑๒.๑๕ น.  การใช้งาน Microsoft Power Point 2007การกำหนดพื้นหลังให้กับภาพนิ่ง ในแบบต่างๆ การกำหนดภาพเคลื่อนไหวให้กับออฟเจ็กต์ ขณะนำเสนอ

การสร้างและจัดการกับวิธีการ Animation แยกชิ้นส่วน

ของกราฟิก SmartArtการใส่เสียงต่างๆ ให้กับรูปภาพ            ๑๒.๑๕ น. ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน๑๓.๐๐ น. ๑๖.๑๕ น.  การใส่เสียงเพลงประกอบคลอไปกับสไลด์หน้าต่างๆ การใส่ภาพเคลื่อนไหวและคลิปภาพยนต์การแทรกไฟล์ Flash Animationเทคนิคการสร้างและการนำ Chart มาใช้ในงานนำเสนอได้ง่ายๆใส่เอฟเฟ็คต์ให้กับ Chart โชว์งาน PowerPoint ขั้นเทพแสดงออก ๒ หน้าจอสำหรับผู้บรรยายและผู้ฟัง 

วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓            ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน ห้องปฏิบัติการ ๒๐๔ ชั้น ๒๐๙.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น.  การรวมเซลล์อย่างรวดเร็ว                                    การแยกเซลล์อย่างรวดเร็วปรับขนาดเซลล์ให้พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติการกรอกข้อมูลแบบเก่าลงเซลล์โดยไม่ต้องพิมพ์อีกครั้ง๑๐.๓๐ น. ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง             ๑๐.๔๕ น. ๑๒.๑๕ น.  การเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในชีทงานของคุณ                                    การสร้างตารางข้อมูลแบบอัตโนมัติการสร้างรูปแบบสไลต์                                    การลบข้อมูลในเรคคอร์ดที่ซ้ำซ้อนกัน๑๒.๑๕ น. ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน๑๓.๐๐ น. ๑๔.๓๐ น.  การกำหนดสีสันให้กับแถบ worksheet ของคุณ                                    การใส่รูปพื้นหลังตามที่คุณต้องการ                                    การคัดลอกชีทงานด้วยวิธีการทำสำเนา ดูขอบเขตของชีทงานที่สร้างขึ้นมาวิธีการซ่อนค่า 0 ไม่ให้แสดงในเอ็กเซลการซ่อน Ribbon ในเอ็กเซล 2007๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน๑๔.๔๕ น. ๑๖.๓๐ น.  การใช้งานปุ่ม Quick sum อย่างคุ้มค่า
การสร้าง Password ให้เอกสาร Excel ของท่าน
การก๊อปปี้สไลต์รูปแบบ-          หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.  

กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761