หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 CMMI for services

โครงการอบรม CMMI for services  โดย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์

“สร้างศูนย์ไอที  สร้างงานบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพมากขึ้น ด้วย CMMI for Service”

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CMMI for Services สำหรับผู้บริหารไอที

ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ย. 2553

หัวข้อการบรรยาย
• ความสำคัญของกระบวนการและ  Process Model
• พื้นฐานของ CMMI Model
• ความหมายของสามารถ
• ความหมายของวุฒิภาวะ
• กระบวนการที่มีวุฒิภาวะระดับ 2
• กระบวนการที่มีวุฒิภาวะระดับ 3
• เปรียบเทียบกับโมเดลอื่น ๆ เช่น ITIL

วิทยากร
ดร. ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัดฝึกอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 109 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าอบรม  6,000 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ผู้บริหารด้านไอทีขององค์กร
• หัวหน้าส่วนงานด้านไอที
• นักวิเคราะห์ระบบ  และทีมไอทีของหน่วยงาน

การรับสมัคร
1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 6,000 บาท

3. สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น และค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
หมายเหตุ สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761