หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 Java Programming


เนื้อหาในหลักสูตร
หลักการที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา
เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming
การใช้งาน Java Swing
การจัดการข้อมูลโดยใช้หลักการ Stream I/O
การใช้งาน Thread
Java กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจรูปแบบของภาษาจาวา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้นได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
• นักวิเคราะห์ระบบ
• โปรแกรมเมอร์ที่ปฏิบัติงานกับระบบฐานข้อมูล
• นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
• นิสิต/นักศึกษา


วิทยากร
อาจารย์พิจักษ์ เอี่ยมประไพ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
 WebServer : Weblogic, Websphere and Apache Tomcat
 Database : DB2, Oracle9i and MySQL
 Tools : NetBean, RAD, Eclipse, Intelij
 IT Programming Skills include: Web Application , Basic Programming , C++ Programming, ASP and XML

ระยะเวลาการฝึกอบรม
เลื่อนออกไป โดยจะแจ้งวันให้ทราบภายหลัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัดฝึกอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบของภาษาจาวา
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้นได้
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

การรับสมัคร
1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 5,000 บาท และสำหรับนิสิต/นักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาท่านละ 4,500 บาท
3. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่ง เอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
หมายเหตุ สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
• สำเนาบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป

การรับวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761