หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 Oracle Database New11g

รายละเอียดหลักสูตร
เพิ่มจากหลักสูตร Oracle Database Administration
การสำรองและพื้นคืนข้อมูล
เทคโนโลยี flashback
การกำหนดเวลาทำงานภายในและภายนอกฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออราเคิล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในเชิงลึกของการสำรอง และฟื้นคืนข้อมูล แนวคิดและสถาปัตยกรรมที่สนับสนุนการสำรอง และฟื้นคืนข้อมูล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กับองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและข้อได้เปรียบก่อนเข้าสู่ตลาดงานในภาคธุรกิจของนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป


กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
• นักวิเคราะห์ระบบ
• โปรแกรมเมอร์ที่ปฏิบัติงานกับระบบฐานข้อมูล
• นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
• นิสิต/นักศึกษา

วิทยากร
อาจารย์ประดาบ จันทร์เขียว
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน : ฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle)
: คลังข้อมูลเพื่องานบริหาร (Data Warehousing)
: Business Intelligence
: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารโครงการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม
เลื่อนออกไป โดยจะแจ้งวันให้ทราบภายหลัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัดฝึกอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออราเคิล
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในเชิงลึกของการสำรองและฟื้นคืนข้อมูล แนวคิดและสถาปัตยกรรมที่สนับสนุนการสำรองและฟื้นคืนข้อมูล
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้กับองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเพิ่มโอกาส และข้อได้เปรียบก่อนเข้าสู่ตลาดงานในภาคธุรกิจ

การรับสมัคร
1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 10,000 บาท และสำหรับนิสิต/นักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาท่านละ 8,000 บาท
3. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่ง เอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
หมายเหตุ สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
• สำเนาบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป

การรับวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761