หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 Introduction to SQL

รายละเอียดหลักสูตร

 • เริ่มต้นสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือนักพัฒนาโปรแกรม
 • ทักษะการใช้ SQL ที่สำคัญ
 • การสืบค้นและประมวลผลข้อมูล
 • การสร้างอ๊อบเจ็คในฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • โปรแกรมเมอร์ที่ปฏิบัติงานกับระบบฐานข้อมูล
 • นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
 • นิสิต/นักศึกษา

วิทยากร
อาจารย์วีรยุทธ จันทราภรณ์ศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน : ฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) : คลังข้อมูลเพื่องานบริหาร (Data Warehousing) : Business Intelligence : เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารโครงการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม จัดอบรมวันที่ 7, 14 และ 15 สิงหาคม 2553

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถานที่จัดฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร

 1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046
 2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 4,000 บาท และสำหรับนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพาท่านละ 3,500 บาท
 3. สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th

(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-0046

หมายเหตุ สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป

การรับวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761