หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ 5 ที่ขึ้นระดับ 6 ประจำปี 2551

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากทั้งในด้านงานพิมพ์ การคำนวณและฐานข้อมูลพื้นฐาน ทักษะในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม ของการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในระบบราชการ กรอปกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 โดยกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ 5 เป็นระดับ 6 ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยสามารถใช้โปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) ได้                สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ 5 ที่จะขึ้นระดับ 6  เพื่อเป็นการสนองตอบในแผนและมาตรการดังกล่าวและเป็นการให้บริการวิชาการให้แก่ข้าราชการระดับ 5 ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

                การฝึกอบรมข้าราชการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1.       เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน2.       เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างง่าย และเข้าใจถึงศักยภาพและประโยชน์ของการใช้ข่าวสารข้อมูล3.       เพื่อให้มีประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในงานพิมพ์และงานคำนวณ และการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน4.       เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                งานฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วิทยากร

                วิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์และคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วัน/เวลาอบรม

                 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 -  27  มิถุนายน 2551 เวลา 08.30 น. 16.30 น.                 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 -  25 กรกฎาคม  2551 เวลา 08.30 น. 16.30 น. 

สถานที่อบรม               

         ห้องปฏิบัติการ 212 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

การรับสมัคร/ชำระเงิน

         ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว) 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

         1.       ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

        2.       ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

        3.       โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี โครงการอบรมคอมพิวเตอร์         เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น 

การรับวุฒิบัตร               

        ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                ข้าราชการที่ผ่านการอบรม จะมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของระบบ และการประยุกต์ใช้งานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเพียงพอที่จะนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมอีกทั้งเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761