หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 Angular 2 Fundamental

 หลักการและเหตุผล      

     ในปัจจุบัน Web Application มี Framework และเครื่องมือต่าง ๆ มาช่วยในการพัฒนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น AngularJS เป็น JavaScript Framework หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเป็น Framework ที่พัฒนามาจากภาษา JavaScript สร้างโดยบริษัท Google เพื่อใช้เป็น Engine ในการควบคุมในฝั่ง Client มีรูปแบบการพัฒนาแบบ MVC ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้าง Web Application ที่ซับซ้อนได้โดยการเขียนโปรแกรมที่สั้น กระชับ สามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาในพัฒนาน้อยลง
     Angular 2 เป็น Framework ที่พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างจาก AngularJS โดยเปลี่ยนจาก Pure JavaScript มาใช้ Typescript ซึ่งเป็นส่วนขยายของภาษา JavaScript ที่เพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ เข้ามาและสามารถแปลกลับไปเป็น JavaScript ได้ และยังเป็น Framework ที่สนับสนุนความเป็นคอมโพแนนท์ สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์ม เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย มีความครบเครื่องใน Framework เดียว มีชุมชนผู้ใช้งานจำนวนมากและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
     สำนักคอมพิวเตอร์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนา Web Application ให้มีความรู้ด้านการพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Angular 2 Fundamental” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของ Angular 2 สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular 2 ในเบื้องต้นได้

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของ Angular 2
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular 2 ในเบื้องต้นได้

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
     2 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
     Programmer, ผู้ดูแลและพัฒนาระบบขององค์กร นักพัฒนาแอปพลิชัน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน
     6,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร
     1. Conceptual overview of Angular 2
     2. Hands-on dirty with Angular 2
     3. Introduction to Typescript
     4. Creating your first component
     5. Using Angular CLI
     6. Creating and communicating between components
     7. Template syntax
     8. Creating reusable services
     9. Form and validation
     10. Communicating with server with HTTP, Observable, and Rx
     11. Testing your code

การรับสมัคร
     โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 และส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464
     ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 6,000 บาท
     (สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
    ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา แหลมทองบางแสน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464
    หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
     ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : หากจำนวนผู้สมัครอบรม (ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว) น้อยกว่า 10 คน สำนักคอมพิวเตอร์ขออนุญาตไม่เปิดอบรมในหลักสูตรนี้


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761