หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2016 ระดับกลาง

เนื้อหาหลักสูตร
             ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการใช้งานของ Microsoft Word 2016 โดยจะประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างงานเอกสารให้ง่ายขึ้น การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญอัตโนมัติ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ กระทั่งหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่มีความซับซ้อน โดยจะเป็นการช่วยให้การทำงานเอกสารเป็นเรื่องง่ายและช่วยในการประหยัดเวลาในการทำงาน 

วิทยากร           
             คณะวิทยากรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ            
            ฝ่ายบริหารวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่จัดฝึกอบรม
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  ชั้น 2  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การรับสมัคร
          1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ 0-3839-3464
          2. สมัครบนหน้าเว็บ
http://e-training.buu.ac.th  หรือทาง Facebook : www.facebook.com/BuccTrainingService
(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน
            1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
            2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ 0-3839-34640046

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
             ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761