หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 2003 ระดับพื้นฐาน (Basic)

Microsoft Access 2003 ระดับพื้นฐาน (Basic)

     เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System) ที่ทำงานภายใต้ Microsoft Windows สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและดึงข้อมูลเข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำเสนอข้อมูลในลักษณะของ GUI ได้หลายรูปแบบ อาทิ ตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการสร้างและพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลได้อีกด้วย ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database และการสร้าง Relationship ของ Table ต่างๆ การสร้างเงื่อนไขของ Query เพื่อดึงข้อมูลออกมาตามเงื่อนไขที่ต้องการ การสร้าง Form เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บหรือแสดงบน Screen และสุดท้ายการสร้าง Report เพื่อแสดงข้อมูลตามที่ต้องการ

เนื้อหาในหลักสูตร

 • การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
      -  ความรู้พื้นฐานและคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
      -   การออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
      -   แนะนำส่วนประกอบต่างๆ และการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 
      -   การสร้างฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database), การเปิดฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้วเพื่อแก้ไข
      -   การสร้างและแก้ไขตารางข้อมูล
      -   การกำหนดคีย์หลัก
 • การสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ Wizard 
 • การสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูล ใน Design View
 • การสร้าง Switchboard ใหม่ด้วย Switchboard 
 • การทำ Query ข้อมูลโดยใช้ Wizard
 • การทำ Query ข้อมูลใน Design View
 • การทำ Report โดยใช้ Wizard
 • การทำ Report ข้อมูลใน Design View
 • การสร้าง Macro และการทำ Automated Database

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม   
        (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
  ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โอน เงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
      ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761