หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและการตกแต่งภาพ

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ องค์ประกอบของภาพ และการถ่ายภาพในแนวต่าง ๆ ตลอดจนการตกแต่งภาพ ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยการทำ Workshop เช่น การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันการนำเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพถ่ายกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพด้วย โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำกล้องดิจิตอลของตนเองมาเอง (กล้อง DSLR)

 

การรับสมัคร

1.       โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 และส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464

2.       ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 3,500 บาท

 (สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

 การชำระค่าลงทะเบียน

1.       ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.       โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา แหลมทองบางแสน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

 การรับวุฒิบัตร

          ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761