หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 18 มกราคม 2561

 Tips & Trick for Microsoft Office 2016

หลักสูตร Tips & Trick for Microsoft Office 2016


        หลักสูตรนี้จะมีหัวข้อที่ใช้ในการอบรม 3 หัวข้อ ดังนี้


   

หัวข้อที่ ๑ Tips & Trick for Microsoft Word

          หัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โดยจะดึงเอาความสามารถของโปรแกรมมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเน้นเครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญ  เช่น เทคนิคการสร้างเอกสารในรูปแบบ (Style) การทำสารบัญอัตโนมัติ  เทคนิคการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) เป็นต้น

หัวข้อที่ ๒ Tips & Trick for Microsoft Excel

หัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและฟังก์ชันการใช้งานที่สำคัญต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และการจัดการกับฐานข้อมูลบน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การคำนวณข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันพิเศษ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การสร้างฟอร์มข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เป็นต้น

หัวข้อที่ ๓ Tips & Trick for Microsoft PowerPoint

หัวข้อนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่จะช่วยทำให้งานนำเสนอน่าสนใจ โดยจะดึงเอาความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรมออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การแทรกเทคนิคพิเศษในการนำเสนอ การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างงานนำเสนอมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

 

การรับสมัคร

 1. โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 0-3810-2761 และส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464

 2. ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ 4,500 บาท

   (สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

   

  การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 สาขา แหลมทองบางแสน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารหมายเลข 0-3839-3464

  หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

   

  การรับวุฒิบัตร

            ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761