หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 

    เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพ เพื่อประกอบการบรรยาย (Presentation) ในลักษณะของภาพ Slide สามารถพิมพ์ข้อความ หรือนำภาพมาประกอบได้ และยังใส่สีสันที่หลากหลายพร้อมทั้งมีเทคนิคการ Present ให้เลือกอีกมากมาย เช่น การใส่เสียง ใส่วีดีโอ ฯลฯ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้

 • รู้จักองค์ประกอบต่างๆ ของโปรแกรม PowerPoint
 • การสร้างสื่อนำเสนอแบบข้อความ
  • การสร้างสื่อนำเสนอ
  • การเปลี่ยนรูปแบบของสไลด์ในสื่อนำเสนอ
  • การลบสไลด์
  • การจัดการข้อความในสไลด์โดยใช้มุมมองแบบ outline
  • การสร้างกล่องข้อความ
  • การบันทึกสื่อนำเสนอ
  • การปิดสื่อนำเสนอ
 • การแก้ไขสื่อนำเสนอ
  • การทำงานกับสื่อนำเสนอหลายๆ ชิ้น
  • การสลับไปมาระหว่างสื่อนำเสนอ
  • การ เลือก เคลื่อนย้าย ขยายขนาด ลบ ทำสำเนา กับองค์ประกอบในสไลด์
  • การใช้ Office Clipboard
  • การ redo และ undo
 • การเรียงลำดับของสไลด์
 • การจัดการรูปแบบข้อความในสไลด์
  • การจัดการรูปแบบของข้อความ
  • การเปลี่ยนชนิดตัวอักษร
  • การจัดตำแหน่งของตัวอักษร
  • การใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความ (bullets)
  • การใส่หมายเลขเรียงลำดับให้แก่ข้อความ
  • การค้นหาและแทนที่ข้อความ
 • การสร้างรูปภาพและการวาดรูป
  • การนำรูปภาพจาก Clip Gallery มาใช้ในสไลด์
  • การวาดรูปทรงพื้นฐานต่างๆ
  • การจัดการรูปทรง (เคลื่อนย้าย หมุน ย่อ ขยาย)
  • การใช้ WordArt
  • การจัดกลุ่มให้แก่วัตถุต่างๆ ในรูปภาพ
 • การแสดงสไลด์
  • การทำเอนิเมชันให้แก่วัตถุในสไลด์ และการเปลี่ยนสไลด์
  • การใช้เครื่องมือขณะแสดงสไลด์ (การใช้ตัวชี้ต่างๆ เช่น ปากกา การเปลี่ยนสไลด์ เป็นต้น)
 • การพิมพ์สไลด์
  • การควบคุมรูปแบบการพิมพ์
  • ตัวอย่างการพิมพ์แบบต่างๆ
 • การเพิ่มข้อมูลมัลติมีเดียลงในสไลด์
  • การใส่วีดีโอ และ เสียงให้แก่สไลด์
  • รู้จักกับ Animation Gif
 • การใช้งานและสร้าง Template
  • การสร้างสื่อนำเสนอจาก Template
  • การสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ AutoContent Wizard
  • การออกแบบสร้าง Template (จัดการรูปแบบหัวข้อ ข้อมูล ใส่พื้นหลัง เป็นต้น)
 • การสร้างและจัดการตาราง
  • สร้างตารางจาก PowerPoint
  • การแก้ไขตาราง
 • การใส่แผนฝังและกราฟลงใน PowerPoint
  • การสร้างแผนฝังโดยใช้ Organization Chart
  • การสร้างกราฟโดยใช้ PowerPoint
  • การแก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม   
        (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
  ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โอน เงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
      ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

 


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761