หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ 5 ที่ขึ้นระดับ 6

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำหรับข้าราชการระดับ ๕ ที่ขึ้นระดับ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

************************************

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการจัดทำเอกสาร การคำนวณข้อมูล การสร้างงานนำเสนอ และการใช้ฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติในหลักการของแผนและมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนระดับจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยสามารถที่จะใช้โปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) ได้

          เพื่อเป็นการสนองตอบในแผนและมาตรการดังกล่าว สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นควรให้จัด “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าราชการระดับ ๕ ที่จะขึ้นระดับ ๖” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการระดับ ๕ ได้มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) และโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการปฏิบัติงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

๑.      เพื่อให้ข้าราชการได้รับความรู้ และสามารถใช้งานโปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) และโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ได้

๒.      เพื่อให้ข้าราชการสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วิทยากร

          วิทยากรของสำนักคอมพิวเตอร์

 

วัน/เวลาอบรม

           ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

 

สถานที่อบรม

          ห้องปฏิบัติการ ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 


การรับสมัคร

๑.         โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๗๖๑ และส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๘๓๙-๓๔๖๔

๒.         ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไปท่านละ ๓,๕๐๐ บาท

๓.         สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th/training/home.php

(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

 

การชำระค่าลงทะเบียน

๑.       ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๒.       โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี ๓๘๖--๐๐๔๔๒-๙ สาขา แหลมทองบางแสน ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๘๓๙-๓๔๖๔

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

 

หลักฐานการสมัคร

·          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป

 

การรับวุฒิบัตร

          ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.      ข้าราชการได้รับความรู้ และสามารถใช้งานโปรแกรมกระดาษทำการ (Spreadsheet) และโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ได้

๒.      ข้าราชการสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
1
1/2
4 - 5 พฤษภาคม 2560
3,000
3,000
40 / 0

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761