หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 เทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจด้วย Photoshop และการประชาสัมพันธ์แนวใหม่

ปัจจุบันงานเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องอาศัยการออกแบบเข้ามาช่วยทำให้สินค้าหรือบริการเกิดความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้รับชม โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูล ผลงาน ข่าวสารต่างๆ ขององค์กรต่าง ๆ ให้กับบุคคลภายนอก หรือลูกค้า ได้รับทราบข้อมูลในรูปแบบของ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ ฯลฯ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้เปรียบเสมือนช่องทางที่บุคคลภายนอกรับรู้ข้อมูล ผลงาน ข่าวสารต่างๆ ดังนั้นรูปแบบการนำเสนอที่ดี มีความสวยงาม และเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ โดยสื่อสิ่งพิมพ์ยังบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ และศักยภาพของสินค้าและบริการภายในองค์กรอีกด้วย     

ซึ่งผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้ประโยชน์ในการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่สนใจและสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ ซึ่งการอบรม “เทคนิคการสร้างแบรนด์สินค้าให้น่าสนใจด้วย Photoshop และการประชาสัมพันธ์แนวใหม่" จะทำให้นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการประกอบธุรกิจการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์ในยุคนี้ ให้ทราบถึงเทคนิคในการสร้างสื่อให้น่าสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเปิดร้านค้าบนหน้าเฟสบุ๊คได้อีกด้วย

การรับสมัคร๑.        โทรศัพท์ หรือโทรสารเพื่อสำรองที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๗๖๑ ส่งใบสมัครทางโทรสารเบอร์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๖๔

๒.         ยื่นใบสมัครมาที่ ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน

๓.         สมัครบนหน้าเว็บ http://e-training.buu.ac.th/training/home.php(สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้นและค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)  การชำระค่าลงทะเบียน๑.       ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ห้อง ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒.       โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี ๓๘๖--๐๐๔๔๒-๙ สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมส่งเอกสารใบโอนเงินที่มี ชื่อและนามสกุล ที่ชัดเจนมาทางโทรสารเบอร์ ๐-๓๘๓๙-๓๔๖๔

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761