หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “รู้ทันปัญหาระบบเครือข่าย”

ชื่อโครงการ

          โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “รู้ทันปัญหาระบบเครือข่าย” 

ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต         ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา                            รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
นายพรศักดิ์ ทูปิยะ                                     รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ         
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกอบด้วย
๑.      นางพิสมัย             น้ำจันทร์                   หัวหน้าโครงการ
๒.      นางสาวกาญจนา     สุกปลั่ง                     กรรมการ
๓.      นายเจตนันต์          เจือจันทร์                  กรรมการ
๔.      นายสมศักดิ์           ปุกคำดี                     กรรมการ
๕.      นางเกศแก้ว           มนต์วิเศษ                  กรรมการ
๖.      นางดรุณี              ศิลปชัย                     กรรมการ
๗.      นางสาวฐิติรัชต์        สุดพุ่ม                      กรรมการ
๘.      นางสาวสุรีรัตน์       ชมชื่น                      กรรมการ
๙.      นางสาวพนิดา         มากสมบัติ                 กรรมการและเลขานุการ  

หลักการและเหตุผล
ในภาวะปัจจุบันที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า และประปา ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยมีจำนวนนิสิต อาจารย์ และบุคลากรจำนวนมาก มีความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายเป็นอย่างสูง ทั้งจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา จากการที่มีจำนวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายจำนวนมาก และจากการที่มีระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย และมีจำนวนของระบบเครือข่ายภายในปริมาณมาก ทำให้พบปัญหาด้านความซับซ้อนในการบริหารจัดการเครือข่ายเป็นอย่างสูง จากความรู้ด้านเครือข่ายมีความกว้างในเชิงกลุ่มเทคโนโลยีและลึกในเชิงวิชาการ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมีการติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งเก่าและใหม่ที่ไม่สามารถบริหารจัดการจากส่วนกลาง คือจากสำนักคอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบเครือข่ายหลักได้ทั้งหมด ทำให้การแก้ปัญหาในระบบเครือข่ายของแต่ละส่วนงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพื่อให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ “รู้ทันปัญหาระบบเครือข่าย” สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย ทำให้การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์
๑.      เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน
๒.      เพื่อให้ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสามารถออกแบบระบบเครือข่ายของส่วนงานที่ได้มาตรฐานสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา และมีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานในส่วนงาน
๓.      เพื่อให้ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส่วนงานสามารถแก้ปัญหาระบบเครือข่ายภายในส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยากร         
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และวิทยากรรับเชิญด้านระบบเครือข่าย
 

กลุ่มเป้าหมาย         
ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายในส่วนงาน จำนวน ๖๐ คน
 

วัน เวลา และสถานที่         
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องบรรยาย ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ         
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ เข้าใจในการใช้งานระบบเครือข่าย สามารถตรวจสอบ สามารถออกแบบ และแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายเบื้องต้นได้
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ         
ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมอบรมเฉลี่ยจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ ๔.๐๐


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761