หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 การใช้งานโปรแกรม SPSS

การใช้งานโปรแกรม SPSS

     SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและทางการวิจัยเพื่อนำผลการวิเคราะห์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา จึงเป็นโปแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์หรือนักวิจัยครู/อาจารย์ ควรทราบและนำไปใช้เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการวิจัยได้

เนื้อหาในหลักสูตร

 • การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 • การลงรหัส
 • การตั้งชื่อตัวแปร
 • การเขียนคำสั่ง
 • การสร้างไฟล์ข้อมูล, ลักษณะข้อมูล, การปรับเปลี่ยนข้อมูล, การเลือกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
 • การใช้คำสั่งและการแปลความหมาย
      - Descriptive
      - Means
      - Reliability
      - Correlation
      - One-way
      - Multiple Response
      - สถิติทดสอบการแจกแจงข้อมูล
      - T-test
      - Regression
 • การทำงานกับข้อมูลมากกว่า 1 ไฟล์
ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม   
        (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
  ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โอน เงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
      ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761