หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

 การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere

การตัดต่อ VCD, DVD ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

     สือ VCD, DVD เป็นสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงประกอบ ที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมาแทนที่การใช้ Video Tape ซึ่งมรการนำมาใช้กันแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความบันเทิง ด้านสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนนำมาใช้บันทึก ความทรงจำต่าง ๆ โดยใช้กล้องแบบดิจิตอล วีดีโอ (DV Camera) ซึ่งสามารถนำภาพที่ได้มาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมในการตัดต่อ ใส่ตัวอักษร ตลอดจนผลพิเศษต่าง ๆ และผลิตเป็นสื่อประเภท VCD หรือ DVD ได้อย่างสะดวกสบาย หลักสูตรนี้ จะนำท่านไปสู่การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่ได้รับความนิยมสูง Adobe Premiere เพื่อผลิตสื่อ VCD หรือ DVD เพื่อนำไปใช้ตามความต้องการได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาที่สอนในหลักสูตรนี้

 • วิธีและขั้นตอนการลงโปรแกรม Premiere pro
 • แนะนำการทำงานของระบบโทรทัศน์
 • แนะนำและสาธิตโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อ
 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere pro
 • แนะนำคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม
 • แนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมการปรับคลิปด้วยวิธีต่าง ๆ
 • แนะนำวิธี และขั้นตอนการทำงานบนหน้าต่างไทม์ไลน์
 • ใส่ตัวอักษร
 • นำภาพจากโปรแกรม Photoshop มาทำงานกับโปรแกการ Export งานบนหน้าต่างไทม์ไลน์
 • การ Export งานบนหน้าต่างไทม์ไลน์ การบันทึกงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บันทึกลงแผ่น CD
ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม   
        (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
  ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
      ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761