หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 8 สิงหาคม 2558

 การตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere

การตัดต่อ VCD, DVD ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

     สือ VCD, DVD เป็นสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงประกอบ ที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมาแทนที่การใช้ Video Tape ซึ่งมรการนำมาใช้กันแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความบันเทิง ด้านสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนนำมาใช้บันทึก ความทรงจำต่าง ๆ โดยใช้กล้องแบบดิจิตอล วีดีโอ (DV Camera) ซึ่งสามารถนำภาพที่ได้มาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมในการตัดต่อ ใส่ตัวอักษร ตลอดจนผลพิเศษต่าง ๆ และผลิตเป็นสื่อประเภท VCD หรือ DVD ได้อย่างสะดวกสบาย หลักสูตรนี้ จะนำท่านไปสู่การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่ได้รับความนิยมสูง Adobe Premiere เพื่อผลิตสื่อ VCD หรือ DVD เพื่อนำไปใช้ตามความต้องการได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาที่สอนในหลักสูตรนี้

 • วิธีและขั้นตอนการลงโปรแกรม Premiere pro
 • แนะนำการทำงานของระบบโทรทัศน์
 • แนะนำและสาธิตโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อ
 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Premiere pro
 • แนะนำคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในโปรแกรม
 • แนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรมการปรับคลิปด้วยวิธีต่าง ๆ
 • แนะนำวิธี และขั้นตอนการทำงานบนหน้าต่างไทม์ไลน์
 • ใส่ตัวอักษร
 • นำภาพจากโปรแกรม Photoshop มาทำงานกับโปรแกการ Export งานบนหน้าต่างไทม์ไลน์
 • การ Export งานบนหน้าต่างไทม์ไลน์ การบันทึกงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บันทึกลงแผ่น CD
ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม   
        (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
  ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
      ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
1
1/1
23 - 24 มกราคม 2560
3,500
3,500
40 / 0
2
1/2
25 - 26 พฤษภาคม 2560
3,500
3,500
40 / 1

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761