หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน (Basic)

การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Excel ระดับพื้นฐาน (Basic)

        Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปด้านตารางคำนวณ (Spread Sheet) ที่ทำงานบนวินโดว์ ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เหมาะกับงานคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปของข้อความผสมตัวเลข และกราฟิก ได้อย่างสวยงาม ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเข้าใจแนวคิดตารางคำนวณ การใช้ฟังค์ชั่นพื้นฐาน การจัดการ Work Sheet รวมถึงเรียนรู้แนวคิดการจัดการเซลและกลุ่มเซล

เนื้อหาที่สอนในหลักสูตร

 • การใช้งานเบื้องต้นของ Microsoft Excel 2003
  • การเรียกใช้งาน Microsoft Excel และส่วนประกอบของ Microsoft Excel
  • การเลื่อน Cell Pointer ที่ใช้ในการเรียกตำแหน่งของ Cell ในการทำงานกับส่วนต่าง ๆ ของ Worksheet
  • การจัดการกับแฟ้มข้อมูล (การเปิด ปิดและบันทึกแฟ้มงาน)ประเภทของข้อมูล ภายใน Microsoft Excel และการป้อนข้อมูลประเภทต่าง ๆ
 • การจัดรูปแบบของ Worksheet
  • การแก้ไขข้อมูลประเภทต่าง ๆ
  • การจัดรูปแบบข้อมูลและตกแต่งตาราง
 • การจัดการเกี่ยวกับ Worksheet
  • การจัดการกับ Worksheet
  • การป้อนข้อมูลที่มีลักษณะเรียงลำดับกันไป
  • การค้นหาข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในตาราง
  • การจัดเรียงลำดับข้อมูล
  • การค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • การจัดการทางด้านฐานข้อมูล
  • ความหมายและส่วนประกอบของฐานข้อมูล
  • การสร้างฐานข้อมูลใช้เก็บข้อมูล
  • การตรวจสอบความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
 • การสร้าง Chart
  • การนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิประเภทต่าง ๆ
  • การจัดรูปแบบของแผนภูมิ
  • การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Chart
 • การทำสรุปผลข้อมูลใน Microsoft Excel
  • การสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลที่เก็บไว้
  • การสรุปข้อมูลในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลไว้หลาย ๆ ตาราง
  • การนำผลสรุปมาสร้างเป็นแผนภูมิเพื่อนำเสนอ
 • การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ใน Microsoft Excel 2003
  • การป้อนข้อมูลแบบฟังก์ชัน
  • ความสามารถของฟังก์ชันแบบต่าง ๆ
  • การนำฟังก์ชันแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานจริง
 • การพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
  • การกำหนดขนาดกระดาษและขอบกระดาษ
  • การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  • การแสดงเอกสารก่อนพิมพ์และการสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์


ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม   
        (ค่าลงทะเบียนจะรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าหนังสือ ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

การชำระค่าลงทะเบียน

 1. ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
  ที่อยู่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 2. ชำระเงินด้วนตนเอง ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์” เลขที่บัญชี 386-1-01410-6 สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ  สำนักคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกับผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การรับวุฒิบัตร
      ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด หรืออาจจะมีการสอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักคอมพิวเตอร์กำหนด โดยจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์


กลุ่มที่กำลังจะเปิดสอน
ลำดับ
ครั้งที่/รุ่นที่
วันที่สอน
ค่าลงทะเบียน
(บุคคลทั่วไป)
ค่าลงทะเบียน
(นิสิต)
จำนวนที่เปิดรับ/
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
ยังไม่ระบุช่วงเวลา

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761