หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 30 สิงหาคม 2558

 อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสัมมนา/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์

การบริการ
สถานที่
ค่าบริการ
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อหนึ่งวัน
ต่อครึ่งวัน
ต่อหนึ่งวัน
ต่อครึ่งวัน
ห้องปฏิบัติการ
     ไม่เกิน 20 คน

4,000 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
     ไม่เกิน 40 คน

 

6,000 บาท
3,000 บาท
8,000 บาท
4,000 บาท
ห้องบรรยาย
     ไม่เกิน 20 คน

3,000 บาท
1,500 บาท
4,000 บาท
2,000 บาท
     ไม่เกิน 60 คน

 

4,000 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
     ไม่เกิน 120 คน

6,000 บาท
3,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนนี้รวมค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้วหน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761