หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

 ภาพกิจกรรม

/ 1
คำค้น

อบรมการใช้งาน Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง สำหรับพนักงานบริษัท มาสเตอร์ โปรแกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด
อบรม MS Excel 2016 ระดับกลาง
อบรมการใช้งานระบบ e-Meeting
โครงการอบรม หลักสูตร Tips and Tricks Microsoft Office 2016
การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CMMI for Service สำหรับผู้บริหารไอที


หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761