หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

ตัวแก้ Excel 2007
อ่านแล้ว 1995 ครั้ง

http://download.microsoft.com/download/6/1/3/61343075-aa12-4152-a761-fccc16d6cef4/office-kb943075-fullfile-x86-glb.exe


หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761