หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

โครงการอบรม หลักสูตร Tips and Tricks Microsoft Office 2016

วันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Tips and Tricks Microsoft Office 2016” ให้แก่ บุคลากรภาครัฐและเอกชน ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Office 2016 และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761