หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสามารถ Download ภาพกิจกรรมได้ที่ www.ict.buu.ac.th เมนู ภาพกิจกรรมหน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761