หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 มีนาคม 2561

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CMMI for Service สำหรับผู้บริหารไอที

ภาพกิจกรรมภาพอื่นสามารถ Download ได้ที่ http://e-training.buu.ac.th/cmmi/หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761