หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

อบรมการใช้งาน Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง สำหรับพนักงานบริษัท มาสเตอร์ โปรแกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Microsoft Excel 2016 ระดับกลาง” ให้แก่พนักงานบริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 หน่วยฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์. 038102761